CHÀO MỪNG ĐẾN QUỸ HỖ TRỢ TÀI NĂNG LƯƠNG VĂN CAN!

Các điều khoản và điều kiện dưới đây phác thảo các quy tắc và quy định cho việc sử dụng trang web của Quỹ hỗ trợ tài năng Lương Văn Can (gọi tắt là Quỹ Lương Văn Can) với các bên liên quan tại địa chỉ www.lvcfund.org.vn

Bằng cách truy cập trang web này, chúng tôi hiểu rằng quý khách đã chấp nhận các điều khoản và điều kiện. Quý khách có quyền dừng sử dụng trang web của Quỹ Lương Văn Can nếu không đồng ý thực hiện tất cả các điều khoản và điều kiện được nêu trên trang này.

Thuật ngữ sau áp dụng cho các Điều khoản và Điều kiện, Tuyên bố về quyền riêng tư và Thông báo từ chối trách nhiệm và tất cả các Thỏa thuận: “các bên liên quan”, “bạn” và “quý khách” đề cập đến các bên liên quan, người đăng nhập vào trang web này và tuân thủ các điều khoản và điều kiện của Tổ chức. “Tổ chức”, “Chúng tôi” và “Của chúng tôi” đề cập đến Quỹ Lương Văn Can. “Bên” hoặc “Các bên” đề cập đến cả các bên liên quan và chính Quỹ Lương Văn Can.

1. Tập tin Cookies

Bằng cách truy cập vào trang web Quỹ Lương Văn Can, Quý khách đã đồng ý sử dụng cookies theo thỏa thuận với Chính sách quyền riêng tư của Quỹ Lương Văn Can.

Hầu hết các trang web tương tác đều sử dụng cookies để cho phép Quỹ Lương Văn Can truy xuất thông tin chi tiết về người dùng cho mỗi lần truy cập. Cookies được sử dụng bởi trang web của Quỹ Lương Văn Can cho phép chức năng của một số khu vực nhất định để giúp mọi người truy cập trang web của chúng tôi dễ dàng hơn. Một số đối tác liên kết /quảng cáo của chúng tôi cũng có thể sử dụng cookies này.

2. Giấy phép

Trừ khi có quy định khác, Quỹ Lương Văn Can và/hoặc người cấp phép của Quỹ Lương Văn Can sở hữu quyền sở hữu trí tuệ đối với tất cả các tài liệu trên trang web. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ được bảo lưu. Quý khách có thể truy cập trang này cho những mục đích cá nhân với các hạn chế được đặt ra trong các điều khoản và điều kiện này.

2.1. Quý khách không được:

 • Tái xuất bản tài liệu từ Quỹ Lương Văn Can
 • Bán, cho thuê hoặc cấp giấy phép gián tiếp từ Quỹ Lương Văn Can
 • Tái sản xuất hoặc sao chép tài liệu từ Quỹ Lương Văn Can
 • Phân phối lại những thông tin từ Quỹ Lương Văn Can

Thỏa thuận này có hiệu lực ngay lập tức.

2.2. Các tổ chức sau đây có thể liên kết đến trang web của Quỹ LVC mà không cần sự chấp thuận trước bằng văn bản:

 • Các cơ quan chính phủ;
 • Công cụ tìm kiếm;
 • Tổ chức tin tức;
 • Nhà phân phối thông tin trực tuyến có thể liên kết đến trang web của Quỹ LVC theo cách tương tự họ liên kết đến trang web của các doanh nghiệp được liệt kê; và
 • Các nhà tài trợ và đối tác được công nhận bởi Quỹ Lương Văn Can, 

2.3. Các tổ chức này có thể liên kết đến trang chủ của Quỹ LVC, đến các ấn phẩm hoặc thông tin trang web khác miễn là liên kết đó:

 • Không phải để lừa đảo dưới bất kỳ hình thức nào;
 • Không ngụ ý tài trợ, chứng thực hoặc phê duyệt bên liên kết và các sản phẩm và / hoặc dịch vụ của bên liên kết; và
 • Phù hợp với bối cảnh của trang web bên liên kết.

2.4. Quỹ LVC có thể xem xét và phê duyệt các yêu cầu liên kết khác từ các loại tổ chức sau:

 • Nguồn thông tin người tiêu dùng và / hoặc doanh nghiệp thường được biết đến;
 • Các trang cộng đồng dot.com;
 • Các hiệp hội hoặc các nhóm khác đại diện cho các tổ chức từ thiện;
 • Nhà phân phối thư mục trực tuyến;
 • Cổng internet;
 • Công ty kế toán, luật và tư vấn; và
 • Các tổ chức giáo dục và hiệp hội thương mại.

2.5. Chúng tôi sẽ phê duyệt các yêu cầu liên kết từ các tổ chức này nếu:

 • Liên kết sẽ không khiến Quỹ LVC trông bất lợi đối với chính mình hoặc đối với các doanh nghiệp đối tác
 • Tổ chức không có bất kỳ hồ sơ tiêu cực nào với Quỹ LVC;
 • Lợi ích từ khả năng hiển thị của siêu liên kết bù đắp cho sự vắng mặt của Quỹ LVC; và
 • Liên kết nằm trong bối cảnh nguồn thông tin chung.

2.6. Các tổ chức này có thể liên kết đến trang chủ của chúng tôi miễn là liên kết đó:

 • Không phải để lừa đảo dưới bất kì hình thức nào;
 • Không ngụ ý tài trợ, chứng thực hoặc phê duyệt bên liên kết và các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên đó; và
 • Phù hợp với bối cảnh của trang web bên liên kết.

3. iFrames

Nếu không có sự chấp thuận trước và sự cho phép bằng văn bản, người sử dụng trang web không thể tạo các khung xung quanh (iFrame) trên trang web của chúng tôi và thay đổi trình bày trực quan hoặc sự xuất hiện của trang web của chúng tôi theo bất kỳ cách nào.

4. Trách nhiệm nội dung

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung nào xuất hiện trên trang web. Không có (các) liên kết thông tin nào được xuất hiện trên bất kỳ trang web có thể bị xem là bôi nhọ, thô tục hoặc vi phạm pháp luật, hoặc xâm phạm và ủng hộ hành vi xâm phạm hoặc các vi phạm khác đến quyền lợi của bất kỳ bên thứ ba nào.

5. Quyền riêng tư 

Quý khách vui lòng đọc Chính sách Bảo Mật

5.1. Quyền bảo lưu

Chúng tôi có quyền yêu cầu các bên liên quan xóa tất cả các liên kết hoặc bất kỳ liên kết cụ thể nào đến trang web của Quỹ Lương Văn Can. Các bên liên quan chấp nhận xóa ngay lập tức tất cả các liên kết đến trang web của chúng tôi theo yêu cầu. Chúng tôi cũng có quyền sửa đổi các điều khoản và điều kiện này và chính sách liên kết bất cứ lúc nào. Bằng cách liên tục liên kết đến trang web của chúng tôi, các bên liên quan đồng ý bị ràng buộc và tuân theo các điều khoản và điều kiện liên kết này.

5.2. Xóa các liên kết khỏi trang web của chúng tôi

Nếu Quý khách tìm thấy bất kỳ liên kết nào trên trang web của chúng tôi gây phản cảm vì bất kỳ lý do gì, Quý khách có thể liên hệ và thông báo cho chúng tôi bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ xem xét các yêu cầu để xóa liên kết nhưng chúng tôi không bắt buộc phải trả lời trực tiếp cho Quý khách.

Chúng tôi không đảm bảo rằng thông tin trên trang web này là chính xác, chúng tôi không chứng minh cho tính đầy đủ hoặc độ xác thực của thông tin; chúng tôi cũng không đảm bảo rằng nội dung trang web sẽ luôn tồn tại hoặc tài liệu trên trang web luôn được cập nhật.

6. Miễn trừ trách nhiệm

6.1. Trong phạm vi tối đa được luật pháp hiện hành cho phép, chúng tôi loại trừ tất cả các hình thức đại diện, đảm bảo và điều kiện liên quan đến trang web của chúng tôi và việc sử dụng trang web này. Không có gì trong thông báo miễn trừ trách nhiệm này sẽ:

 • Giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm pháp lý của chúng tôi hoặc của người dùng đối với gian lận hoặc xuyên tạc giả dối;
 • Giới hạn bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào của chúng tôi hoặc của người dùng khi không được phép theo luật pháp hiện hành; hoặc
 • Loại trừ bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào của chúng tôi hoặc của người dùng mà có thể không được loại trừ theo luật pháp hiện hành.

6.2. Các hạn chế và miễn trừ trách nhiệm được quy định trong các phần:

 • Phải tuân theo điều khoản được đề cập trước; và
 • Chi phối tất cả các trách nhiệm phát sinh theo điều khoản miễn trừ trách nhiệm này, bao gồm các trách nhiệm phát sinh trong hợp đồng, trong vị phạm dân sự và vi phạm nghĩa vụ theo luật định.